بایگانی‌ ماهانه: جولای 2020

مظلومیت و غربت امام رضا(ع) و یک انتقاد

بعضی از مردم وقتی که به حرم امام رضا می‌روند و آن گنبد و رواق ها و آیینه‌کاری‌ها و ایوان های طلا را با آن همه عظمت و شکوه می‌بینند، می گويند که همه امام ها مظلوم‌اند، ولی امام رضا مظلوم نيست. همه امام ها غریب اند، ولی امام رضا(ع) غريب نيست. باید ببينيم اين سخنان درست هستند يا نه؟ به نظر من، امام رضا از زمان شهادت پدرش امام کاظم(ع) مظلوم و غریب بود؛ و این مظلومیت و غربت تا امروز نیز باقی است. وقتي امام موسی کاظم به شهادت رسيد، امام رضا به امامت رسيد و بايد همه كساني كه امامت پدرش را قبول داشتند به امامت او ايمان مي‌آوردند، ولی برخی از شیعیان برای اينکه امام رضا(ع) به امامت نرسد، گفتند که امام موسی کاظم(ع) هنوز زنده است و امام رضا(ع) كه گفته پدرم از دنيا رفته دروغ گفته است. اين اولين تهمت به امام رضا(ع) بود...