Mobile menu

قسمتی از بحث قصاص کتاب کنزالعرفان (مطلع)

مطلع: جزوه پیش رو درسنامه ای است که در قالب شرح و بسط قسمتی از بحث قصاص کتاب کنزالعرفان تالیف مرحوم فاضل مقداد و توسط استاد بزرگوار حضرت آیت ا... احمد عابدینی در دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق تدریس شده است. شیوه تنظیم این درسنامه به شکلی است که ابتدا متن عربی کتاب آورده شده و سپس ترجمه کلی مطلب عنوان گردیده و بعد از آن در قالب بخشی به نام «بیان» شرح این مطلب توسط استاد بزرگوار نوشته شده و سپس نظرات خاص ایشان در قالب عنوان «نکته» مطرح گردیده است.البته در برخی قسمت ها که شرح آن کارکرد ترجمه را نیز داشته است از ترجمه کلی خودداری گردیده است.