Mobile menu

مكر شيطان و اختيار انسان

زماني كه روز رستاخيز ( قيامت) بر پا مي شود حاكم بين انسان ها خداوند متعال مي باشد . بهشتيان به بهشت و اهل جهنم وارد جهنم مي شود و وضعيت جهنم بسيار بد است و انسان ها جهت شفاعت منتظر حضور شيطان هشتند تا از اين وضع آن ها را نجات دهد .

قبل از اين كه شيطان وارد شود مستضعفان و مستكبران با هم نزاع و درگيري پيدا مي كنند . مستضعفان به مستكبران مي گويند ما از شما پيروي كرديم و دعوت شما را اجابت نموديم براي شما كار كرديم تبليغات منفي شما را عليه پيامبران رواج داديم پس در اين حالت كه براي ما عذاب سخت در نظر گرفته شده است شما مزد عمل ما را بدهيد و مقداري از عذاب ما را تحمّل كنيد تا از عذاب ما كم شود . خداوند اين مورد را در قرآن بيان نموده و مي فرمايد: ﴿ وَ بَرَزوا لِلّهِ جَميعاً فقال الضُعَفاءلِلّذينَ اسْتَكْبروا إنّا كُنّا لَكُم تَبَعاً فهلْ أنتم مُغْنوُنَ عنّا مِنْ عذاب اللهِ مِنْ شيئ ﴾ [۱]

ترجمه : و همگي در پيشگاه خدا حاضر شوند . پس ضعيفان به مستكبران مي گويند : ما پيرو شما بوديم ، آيا چيزي از عذاب خدا را از ما بر مي داريد ؟

جواب مي شنوند كه : ﴿ قالوا لَو هدانا اللهُ لَهَديناكم سَواءٌ علينا اَجَزِعْنا أم صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحيص ﴾ [٢]

اگر خدا ما را هدايت كرده بود ، شما را هدايت مي كرديم . [اينك] چه بي صبري كنيم و چه صبر نماييم بر ما يكسان است و را خلاصي براي ما نيست .

بعد از درگيري بين اين دو گروه ـ مستضعفان و مستكبران كه هيچ يك قبول نمي كنند كه عذاب ديگري را به دوش كشند و مستضعفان گلايه مند هستند از اين كه چرا متكبّران در دنيا به آنان نگفته اند كه هيچ كاره ا ند . و سخن آنها كه خودتان مقصر هستيد ـ شيطان در اين جمع حاضر مي شود و دو گروه درگيري خود را موقتاً رها مي كنند و به سراغ شيطان مي روند و به او مي گويند كه باعث تمام اين مشكلات و عذابها براي ما تو هستي .

﴿ و قالَ الشّيطان لَمّا قُضيَ الامرُ إنّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقّ و وَعَدْتُكُم فأخْلَفتُكُم ﴾ [٣]

« و هنگامي كه كار گزارده شود ( قيامت بر پا شود ) ، شيطان مي گويد : بي گمتم ، خدا به شما وعدة درست داد ، و من به شما وعدة دادم و خلف وعده نمودم . »

مردم آگاه باشيد كه خداوند در اين دنيا ما را از وعده هاي دروغين شيطان آگاه نموده است . خداوند واولياء الهي وعده مي دهند و به وعده هاي خود عمل مي كنند ولي شيطان وعده مي دهد و خلف وعده مي كند . چرا ؟

چون واقعاً در دنيا و در آخرت شيطان كاري نمي تواند بكند همة كارها به دست خداوند متعال است و از هيچ كسي ديگر كاري بر نمي آيد .

در ادامه شيطان اين گونه جهنّميان را محكوم مي سازد : ﴿ وَما كان لي عَلَيكُم مِن سُلطان الّا أنْ دَعَوتُكُم فَاسْتَجَبْتُم لي فَلا تَلوُموُني و لوُموُا أنْفُسَكُمْ ﴾ [٤]

« و من هيچ تسلّطي بر شما نداشتم ، جز اين كه دعوتتان كردم و مرا اجابت كرديد . پس مرا سرزنش نكنيد و خود را سرزنش كنيد . »

شيطان مي گويد كه من بر شما تسلّط نداشتم شما خودتان مختار بوديد . يك طرف منِ شيطان قرار داشتم با وعده هاي دروغين و طرف ديگر انبياء الهي بودند با وعده هاي راستين . شما نيز عاقل بوديد و مختار ، خودتان و عده هايم را قبول كرديد پس جايي براي شكايت باقي نمي ماند و بايد خودتان را سرزنش كنيد . و در اين هنگام آخرين حرف خود را به آنها مي زند و مي گويد :

﴿ ما أنا بِمُصْرِخِكُم و ما أنتم بِمُصْرِخي أنّي كَفَرْتُ بما أشْرَكْتمُون مِنْ قَبْل إِنّ الظّالمين لَهُم عَذابٌ أليم ﴾ [٥]

«نه من فرياد رس شما هستم و نه شما فرياد رس من. من [امروز] اين كار را كه پيش تر مرا شريك [خدا در اطاعت] قرار مي داديد محكوم مي كنم. آري ستمكارانند كه عذابي دردناك خواهند داشت . »

بعضي از انسان ها گمان مي كنند كه شيطان مقداري از كارهاي دنيا را در دست دارد و حاكميّت مي كند . و در حالي كه خود شيطان مي گويد : من هيچ كاره ام و تمام امورات به دست خداوند متعال است . من شريك خدا نيستم . بله شما انسان ها گمان مي كرديد كه منِ شيطان مقداري از امورات دنيا را سرپرستي مي كنم . خير چنين نيست كه گمان كرده ايد من تنها شما را صدا زدم و شما با اين كه عقل داشتيد و مختار بوديد مرا اجابت كرديد . حالا كه گوش به حرف عقل و انبياء الهي نداديد ظالم هستيد . خداوند هم مي فرمايد براي ظالمان عذاب دردناكي در نظر گرفته شده است .

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
بيانات استاد گرامي حاج آقاي عابديني
تنظيم : حسين كرمي[١] - سورة ابراهيم آية ٢١
[٢] - همان
[٣] - همان آية ٢٢
[٤] - همان
[٥] - همان