ذالک الکتاب لا ريب فيه هدي للمتقين

بسم الله الرحمن الرحیم

ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین

ترجمه:ان کتابی است بی هیچ شک وشبهه ای وبرای انسانهای متقی هدایت است

1-تعبیر به ذالک برای بیان غظمت شان قرآن است واین که مردم به کنه آن دست پیدا

نمی کنند مگر انسانهای پاک وطاهر

2-هدیً مصدر است از هدی یهدی هدایه هدیً  آوردن مصدر (هدی)به جای فعل(یهدی) دلالت می کند بر این که هدایتی را که اهل تقوا دارا می باشند و قرآن آنرا بیان می کند یک هدایت کامل و بدون هیچ عیب و نقصی می باشد و حتی ذره ای گمراهی وضلالت در آن وجود ندارد.

برای روشن شدن مساله مثالی میزنیم :

گاهی برای توصیف شخصی به عدالت و اینکه او انسان عادلی می باشد می گویند مثلا فلانٌ عادلٌ ؛ این جمله می رساند که یکی از ویژگیهای آن فرد این است که صفت عدالت را دارا

می باشد.اما گاهی فرد مذکور آن قدر در عدالت غرق شده که تقریبا تمام زوایای زندگیش را

عدل فرا گرفته و مثل این است که خود او مجسمه عدل می باشد لذا در وصف چنین شجصی گفته می شود(فلانٌ عدلٌ) به این معنا که نه تنها ظلم نمی کند بلکه بویی از ظلم هم از او به مشام نمی رسد

3- منظور از (متقین) یا شانی می باشد ویا فعلی توضیح اینکه :

با توجه به آیات الهی ، هدایت الهی دو گونه می باشد :

1-هدایت به نحو ارئه طریق ( که راه مستقیم را از راه باطل جدا کرده و مشخص می کند )

2-هدایت ایصال الی المطلوب به این معنا شخصی را که در راه راست قدم نهاده است را

راهنمایی می کند تا به سر منزل مقصود برسد .

با توجه به این دو نوع هدایت می گوییم انسانها نسبت به قرآن دو گروه می شوند

عده ای به ندای قرآن گوش فرا داده وبه امرها و نهی های آن توجه کرده وزندگی خود را بر پایه دستورات قرآن بنا می نهند .گروه دیگر در مقابل قرآن ایستاده وبا آن مخالفت می کنند .

گروه اول چون به ندای قرآن پاسخ داده وهدایت اولیه را دارا شدند خداوند متعال هدایت هر چه بیشتر انها را به عهده می گیرد ودائم فیض خاص خود را به آنها نمایان می کند تا این گروه در مسیر حق پیش روند به این گروه اصطلاحا متقیان شانی می گویند .

اما اگر منظور از متقین در آیه، متقیان فعلی باشد می گوئیم اینان کسانی هستند که ارائه طریق به انها شده وانها هم در این راه قدم برداشته و در زمره اهل تقوا وارد شده اند . پس هدایت انها به معنای ایصال الی المطلوب است از یک مرحله به مراحل بالا تری ارتقاء درجه پیدا

 می کنند به بیان دیگر: علاوه بر هدایت قران ، از یک هدایت دیگری مثل الهام و... نیز برخوردارند.

وسلام

ابراهیم ترکی