Mobile menu

مطالب كانال تلگرام

پاسخ به سؤال آيا بايد زرتشتي شد؟

به نام خداوند مهربان

استدلالی که به وسیله‌ی آیاتی از قرآن شده بود مبنی بر این‌که ما ایرانی‌ها باید زرتشتی شویم چند ایراد دارد.

آیه‌ی 4 سوره‌ی ابراهیم ﴿بلسان قومه یکی از معانی آن، در حدّ فهمِ مردم بودن است و دیگری این که وقتی مردمی فارس هستند پیامبرشان هم فارس باشد.

طبق معنای اول بحث زرتشتی بودن منتفی است و طبق احتمال دوم منظور همان زمان آمدن پیامبر است نه تا ابد. تازه  امروز اگر کسی خواست زرتشتی شود چگونه کتابش را به دست می آورد؟

در آیه‌ی 36 سوره ی نحل آمده است " در هر امتی رسولی فرستادیم" و محتوایش این است که خدا را عبادت کنید.

مراد این است که محتوای سخنان همه‌ی پیامبران یکی است بنابراین نتیجه می‌گیریم پیامبر اسلام که اکنون کتابش موجود است سخنانش در بُعد عقیده همان محتوای سخنان پیامبران پیشین است. پس پیروی از این پیامبر پیروی از پیامبران قبلی هم هست زیرا آیات دیگر نشان می‌دهد که این دین کامل‌تر شده است.

آیه ی 47 سوره‌ی یونس هم بر همین مطلب تأکید دارد که هر امتی رسولی داشته است و این ربطی ندارد که بعد از چندین هزار سال ما بخواهیم پیرو پیامبری باشیم که کتاب و سخنانش در دسترس ما نیست. علاوه بر این ما وقتی از پیامبر اسلام9پیروی کنیم از همه‌ی پیامبران اطاعت کرده ایم.

نام احمد نام جمله انبیاست      چون که صد آمد نود هم پیش ماست

آیه‌های 195تا198 سوره‌ی شعراء بیان می‌کند که زبان قرآن

ادامه مطلب...

آيا بايد زرتشتي شد؟

آيا بايد زرتشتي شد؟

شبهه فردی که گمان می‌کند باید زرتشتی شد و جواب آن

ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ «ﺍﻟﻠﻪ» ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ، ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ «ﺍﻟﻠﻪ» ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ. ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﺮﯾﺢ «ﺍﻟﻠﻪ» ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻭﺷﺒﻬﻪ‌ﺍﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ‌ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ «ﻣﺤﻤّﺪ» ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﮐﻪ «ﺯﺭﺗﺸﺖ» ﺍﺳﺖ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻨ‌ﺠﺎ ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ مي كنم.

1ـ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ، ﺁﯾﻪ 4

﴿ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺭَّﺳُﻮﻝٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻟِﻴُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻓَﻴُﻀِﻞُّ ﺍﻟﻠَّـﻪُ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ، ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﯾﻦ «ﻣﺤﻤّﺪ» ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ، ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ.

2ـ ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺤﻞ (ﺯﻧﺒﻮﺭ)، ﺁﯾﻪ 36

﴿ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَّﺳُﻮﻟًﺎ ﺃَﻥِ ﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّـﻪَ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕَ

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ، ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: "ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧُﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﻭﺭﺩ.

 

3ـ ﺳﻮﺭﻩ ﯾﻮﻧﺲ، ﺁﯾﻪ 47

ادامه مطلب...

تفسير سوره جمعه بخش ششم

پیامبر جهانی

سئوالی که برای بسیاری از افراد  امروزه مطرح است این‌ که پیامبر9 برای مردم «أمّ القری» یعنی مکه نازل شده است چه ربطی به ما دارد ؟

آیه‌ی بعد طبق یک تفسیر جواب این سئوال را می دهد.

" و آخرین منهم لمایلحقوا بهم" و دیگرانی از آنها که هنوز به آنها ملحق نشده اند. پس پیامبر.ص. مال دیگران هم هست.

البته این آیه به 3 صورت معنا شده است:

پیامبر فقط مال مردم آن زمان نبوده، مال مردمی هم که هنوز به دنیا نیامده‌اند یا هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند هم بوده است البته فقط برای مردم أم القری.

2ـ منظور از آخرین ملت‌های دیگر، غیر عرب است که در زمان پیامبر9هستند ولی هنوز مسلمان نشده‌اند.

البته جمع بین این دو هم ممکن است یعنی عرب هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند و غیر عرب‌هایی که هنوز مسلمان نشده‌اند.

 

3. در زمان پیامبر9مهاجرین و انصار خیلی برای اسلام و پیامبر9تلاش کردند و اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و در راه خدا هجرت و جهاد کردندو ... پس رتبه‌ی آنان از دیگران بالاتر است و "آخرین" شامل کسانی می‌شود که بعد از این‌ها در زمان‌های دیگر زندگی می‌کنند و از نظر رتبه معنوی در سطح پایین تری هستند﴿ السابقون السابقون

ادامه مطلب...

تفسير سوره جمعه بخش هفتم

یا ایها الذین آمنوا اذا نودی... "

" ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که ندای نماز در روز جمعه سر داده شد به سوی ذکر خدا تلاش کنید "

 منظور از ذکر خدا یا نماز جمعه است و یا خطبه آن.

2ـ وقتی آيه­اي با ﴿یا ایها الذین آمنوا آغاز می‌شود تکلیفی سخت برای مردم بیان شده است پس اول آیه با این عبارت آغاز می شود تا مردم خوشحال شوند، كه با شیرینی خطاب سختی تکلیف راحت تر می‌شود.

3ـ قبل از این آیه، در باره‌ي‌ انحصار وظایف پیامبر در چهار مورد؛ صحبت شده و این آیه نهم در ارتباط با آن وظايف است یعنی قسمتی از نماز ظهر روز جمعه کم شد و فرصت آن در اختیار پیامبر قرار گرفت تا آن وظایف را انجام دهد پس باید خطبه‌های نماز جمعه در راستای تربیت و تزکیه ی نماز گزاران باشد.

 

به نظر من اگر خطبه ها دارای این ویژگی‌ها نباشد نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی کند.

ادامه مطلب...

تفسير سوره جمعه بخش پنجم

در جلسه‌ی قبل وظایف پیامبر9شمرده شد که عبارت بودند از تلاوت آیات برای مردم، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت.

حال سئوال این است که ایشان مسئولیت دیگری غیر از این ها به عهده داشتند؟

بعضی از علمای ما می‌گویند تشکیل حکومت و حکومت کردن بر مردم  نیز از وظایف پیامبر9است و این وظیفه از جانب خداوند به او داده شده است.

 اما به نظر بنده این حرف درست نیست و حکومت از وظایف الهی پیامبر9نیست بلکه وسیله‌ای است در دست ایشان. و دلیل صریح قرآنی بر آن‌چه که می‌گویند وجود ندارد.

 

ادامه مطلب...