برچسب: #داستان_خضر_و_موسی

برچسب: #داستان_خضر_و_موسی

0 رای
2k نمایش ها
آیا خضر با اقداماتی که انجام داد از حضرت موسی توقع تعبد نداشت؟
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.