آیا ایرانیان باید زرتشتی باشند؟ - وب سایت رسمی احمد عابدینی

آیا ایرانیان باید زرتشتی باشند؟

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.