سخنرانی استاد عابدینی در حسينيه اعظم نجف‌آباد - وب سایت رسمی احمد عابدینی

سخنرانی استاد عابدینی در حسينيه اعظم نجف‌آباد

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.