شب قدر، شب مبارک یا شب عزا؟ - وب سایت رسمی احمد عابدینی

شب قدر، شب مبارک یا شب عزا؟

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.