ملاک رؤیت هلال - وب سایت رسمی احمد عابدینی

ملاک رؤیت هلال

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.