واكاوي تغليظ ديه در ماههاي حرام و در منطقه حرم

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.