پيروي از قانون و عفو عمومي راهي مطمئن‌تر براي نجات كشور از قرارداد 25 ساله با چين - وب سایت رسمی احمد عابدینی

پيروي از قانون و عفو عمومي راهي مطمئن‌تر براي نجات كشور از قرارداد 25 ساله با چين

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.