چرا من غافل باشم؟ - وب سایت رسمی احمد عابدینی

چرا من غافل باشم؟

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.