رابطه تقیه با قرائت های مختلف از دين(مقالۀ خلاصه شده)

رابطه تقیه با قرائت های مختلف از دين چکیده: ابتدا تصور مي‌شود که بین تقیه و قرائت های مختلف رابطه ای نیست؛ زیرا تقیه به گونه ای موافق دشمن عمل کردن و مربوط به برخورد ما با اهل سنت می باشد؛ چون ما می خواهیم در مناطق آنان حاضر شویم و از آنان بر جان … ادامه خواندن رابطه تقیه با قرائت های مختلف از دين(مقالۀ خلاصه شده)