برچسب: #بررسی_اعضاء_وضوء

برچسب: #بررسی_اعضاء_وضوء

0 رای
3k نمایش ها
آیا در وضوء همین که آب روی دست بریزیم کافی است یا اینکه باید دست خود را بررسی کنیم تا مطمئن شویم ...
نمایش 1 نتیجه
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.